کانال مطالعات ترجمه

متعلق به دکتر حسین ملانظر، دانشیار و مدیر گروه مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبائی

 

کانال مطالعات ترجمه دانشگاه مشهد (TSFUM)

متعلق به دکتر مسعود خوش‌سلیقه، دانشیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

کانال مطالعات ترجمه ۱

متعلق به آقای سعید صفری و آقای احسان علی‌پور، دانشجویان دکتری ترجمه، دانشگاه علامه طباطبائی

 

پورتال ترجمه

متعلق به آقای سمیر حسنوندی، دانشجوی دکتری ترجمه، دانشگاه اصفهان