نویسنده: مرتضی غلامی

مرتضی غلامی
کارشناس ارشد مطالعات ترجمه
دانشگاه علامه طباطبائی